Disclaimer

Het kan helaas gebeuren, dat er fouten op onze website staan, waar wij niets aan kunnen doen. Hier ziet u qat wij daartegen doen!

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur geeft geen garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de beschikbaar gestelde informatie of het gebruik van verkeerde of onvolledige informatie veroorzaakt worden, zijn principieel uitgesloten, in zoverre de auteur geen aanwijsbare opzettelijke of grof nalatige schuld treft. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk voor, delen van de sites of het hele aanbod, zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of geheel te beëindigen. De inhoud van de internetsite van de Kitzbüheler Alpen Management GmbH wordt deels uit de dynamische websites van de tourismusverbanden en accommodaties ontleend. De Kitzbüheler Alpen Management GmbH overneemt geen aansprakelijkheid voor deze inhoud, die door derden wordt ingevoerd. Dit betreft nog eens uitdrukkelijk de prijzen, openingstijden en kamercontingenten.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites (Hyperlinks), die buiten de verantwoording van de auteur liggen, geldt de aansprakelijkheidsplicht alleen, indien de auteur kennis heeft van de inhoud en het hem redelijkerwijs technisch mogelijk is, het gebruik, in geval van het bestaan van een inhoud die in strijd met de wet is, te verhinderen. De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk, dat op het tijdpunt van het zetten van de links, geen illegale inhoud op de sites die verlinkt zijn, herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de verlinkte sites, heeft de auteur geen invloed. Daarom neemt hij hiermee uitdrukkelijk afstand van alle inhouden van alle gelinkte sites, die na het zetten van de links, veranderd zijn. Dit geldt voor alle, binnen het eigen internetaanbod, gezette links en verwijzingen en voor alle door derden geplaatste teksten of opmerkingen in de door de auteur ter beschikking gestelde gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, verkeerde of incomplete inhoud en vooral voor schade die door het gebruik of niet-gebruik van dit soort informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site, waarnaar verwezen wordt, verantwoordelijk, niet degene, die via links naar de betreffende publicatie verwijst. De uitgever identificeert zich niet met de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt en neemt hiervoor geen enkele verantwoording. Mocht een van de sites, waarnaar verwezen wordt, een dubieuze inhoud hebben, dan wordt om mededeling verzocht: in dit geval wordt de link meteen verwijderd.

Commentaar posten op www.kitzalps.com
Postings op de website zijn meningen, die niet de eigen mening hoeft te weerspiegelen. De Kitzbüheler Alpen Management GmbH is niet verplicht, alle postings door te lezen. Ze behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken bijdrages te verwijderen.
Indien u een commentaar of andere bijdrage op de website achterlaat, wordt uw IP-adres opgeslagen. Het doel hiervan is in het geval van eventuele commentaren of bijdrages van derden, die in strijd met de wet zijn of die door commentaren of bijdrages die in strijd met de wet zijn worden benadeeld, de identificatie van de verantwoordelijke makkelijker te maken.
Persoonlijke gegevens (bv. Naam, email-adres, telefoonnummer, voorkeuren) worden door de aanbieder slechts dan aangevraagd, gebruikt en doorgespeeld, als dit wettelijk geoorloofd is of u hiervoor uw toestemming geeft.

3. Auteurs- en merkenrecht

De auteur tracht in alle publicaties rekening te houden met de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten of gebruik te maken van licentie-vrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde merken- en handelsmerken vallen onbeperkt onder de regels van het geldige merkenrecht en het eigendom van de ingeschreven eigenaar. Enkel op basis van het noemen, kan de conclusie niet getrokken worden, dat het merk niet door de rechten van derden beschermd zijn! Het copyright voor geopenbaarde, door de auteur zelf gemaakte objecten ligt alleen bij de auteur van de sites. Vermenigvuldiging of gebruik van dit soort grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere electronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Privacybeleid

In zoverre binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat persoonlijke of bedrijfsgegevens (email-adressen, namen, adressen) in te voeren, dan worden deze gegevens uitdrukkelijk op vrijwillige basis door de gebruiker prijsgegeven. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is – in zoverre dit technisch mogelijk en te verwachten is – ook zonder vermelding van deze gegevens danwel onder vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem geoorloofd. Het gebruik van in het kader van de colofon of vergelijkbare vermeldingen van gepubliceerde contactgegevens, zoals adressen, telefoon- en faxnummers, emailadressen door derden ter verzending van niet aangevraagde informatie is niet geoorloofd. Juridische stappen tegen de verzenders van spam-mails in overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Meer informatie hierover vindt u hier!

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet gezien worden als deel van het internetaanbod, van waaruit naar deze site wordt verwezen. In zoverre delen of losstaande formuleringen van deze tekst, niet, niet meer of niet compleet aan de geldige juridische situatie voldoen, blijven de overige delen van het document inhoudelijk en hun geldigheid hierdoor onaangetast.

verdere juridische informatie