Vakantie in

Kies de gewenste Vakantiebestemming

Kitzbühel

Wilder Kaiser

Kies uw dag van aankomst

Kies uw dag van vertrek

 • 1 nacht

 • 2 nachten

 • 3 nachten

 • 4 nachten

 • 5 nachten

 • 6 nachten

 • 7 nachten

 • 8 nachten

 • 9 nachten

 • 10 nachten

 • 11 nachten

 • 12 nachten

 • 13 nachten

 • 14 nachten

Kies de gewenste Kamers / Appartementen

eenpersoonskamer
2-persoonskamer
familie & meer
Auswahl übernehmen

Dag

Zoeken

Voorwaarden loterij/prijsvraag

Deelnemings- en uitvoeringsvoorwaarden voor online-loterijen/prijsvragen van de Kitzbüheler Alpen

De deelname aan online-loterijen/prijsvragen op de website van de Kitzbüheler Alpen en hun uitvoering richt zich naar de volgende bepalingen.

§ 1 Loterij/prijsvragen

De loterijen/prijsvragen worden door de Kitzbüheler Alpen in samenwerking met verschillende partners (samenwerkingspartners), die normaalgesproken de prijzen voor de loterijen/prijsvragen ter beschikking stellen (prijssponsoren), doorgevoerd.

Het Kitzbüheler Alpen platform vertegenwoordigt de samenwerkingspartners tijdens de uitvoering van de loterij/prijsvraag en looft de door hun gedoneerde prijzen alleen uit hun naam uit. De Kitzbüheler Alpen worden hierdoor zelf niet tot nakoming van de belofte verplicht, behalve als ze in een concreet geval zelf sponsor van de prijs is.


§ 2 Deelneming

(1) Deelneming staat open voor alle meerderjarige personen. Minderjarigen hebben, voor zover dit niet uitdrukkelijk verboden is, voor deelname toestemming nodig van hun opvoeder.

(2) Een persoon neemt deel aan een loterij/prijsvraag, indien deze alle hierbij behorende vragen beantwoort, het aanmeldformulier invult en door de button „verzenden“ aan het Kitzbüheler Alpen platform verstuurt. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van, in het bijzonder, zijn emailadres en/of huisadres. De verzending van de antwoorden en het aanmeldformulier dient zodanig te geschieden, dat deze voor de sluitingstermijn aangekomen zijn. Ter controle van het inhouden van deze termijn, dient de electronisch geprotocolleerde ingang van de email bij het Kitzbüheler Alpen platform.

(3) Voor deelname aan de loterij/prijsvraag is vereist, dat alle persoonsgegevens waarheidsgetrouw zijn ingevuld. Zo niet, kan uitsluiting van deelname, volgens § 3 (4), volgen.


§ 3 Uitsluiting van deelneming aan de loterij/prijsvraag

1) Medewerkers van de Kitzbüheler Alpen, de betrokken samenwerkingspartners en diens familieleden zijn van deelname uitgesloten.

(2) Bij overtreding van deze regels houden de Kitzbüheler Alpen zich het recht voor personen van de loterij uit te sluiten.

(3) Uitgesloten worden ook personen, die zich van ongeoorloofde hulpmiddelen bedienen of zich op een andere manier door manipulatie voordelen verschaffen. Eventueel kan in zulke gevallen ook achteraf de winst nog ontzegd en teruggevorderd worden.

(4) Wie onjuiste persoonsgegevens invult, kan van de loterij/prijsvraag worden uitgesloten.


§ 4 Uitvoering en afwikkeling

(1) De winnaar krijgt van de Kitzbüheler Alpen schriftelijk bericht en hun namen kunnen op het Kitzbüheler Alpen platform bekend gemaakt worden. De winnaar stemt uitdrukkelijk met deze vorm van bekendmaking in. De Kitzbüheler Alpen hebben het recht de gegevens van de winnaar door te geven aan de samenwerkingspartner, zodat de prijs geleverd kan worden.

Mocht de Kitzbüheler Alpen alleen het email adres van de winnaar kennen, dan krijgt de winnaar per email bericht. Indien de winnaar zich niet binnen twee weken na verzending van het email bericht meldt, dan vervalt de aanspraak op de prijs en wordt er een nieuwe winnaar geloot.
De aanspraak op de prijs vervalt tevens, indien de overdracht van de prijs niet binnen 6 maanden na de eerste bekendmaking van de prijs, uit redenen die bij de winnaar liggen, plaats kan vinden.

(2) Het in het kader van de loterij als prijs gepresenteerde voorwerp, is niet persé identiek aan het gewonnen voorwerp. Er kunnen afwijkingen in model, kleur, enz. voorkomen. De prijssponsor mag besluiten in plaats van het als prijs gepresenteerde voorwerp, een gelijkwaardig voorwerp van dezelfde gemiddelde prijs en kwaliteit te laten kiezen.

(3) Bij reisprijzen volgt de afwikkeling uitsluitend via direct contact tussen de winnaar en de prijssponsor of een door deze met de afwikkeling belaste touroperator. In zoverre een reisperiode niet al in de loterij/prijsvraag zelf aangegeven wordt, is alleen de prijssponsor of de door hem aangestelde touroperator gerechtigd de reisperiode vast te leggen. Een aanspraak op een bepaalde reisperiode bestaat niet. Mocht de reis niet in de door de prijssponsor of touroperator aangegeven periode plaatsvinden, dan bestaat er geen aanspraak meer op de prijs. Met bevestiging van de reis komt de winnaar onder de reisvoorwaarden van de organisator te vallen.

De transfer naar en van het startpunt van de reis (vliegveld, treinstation, enz.) volgt op kosten van de winnaar, indien in de loterij/prijsvraag niets anders is aangegeven of uitdrukkelijk is afgesproken. Hetzelfde geldt ook voor de kosten die tijdens de reis ontstaan (minibar, telefoon, enz.).

(4) Een uitbetaling van de prijzen of enige vervanging van de prijs is niet mogelijk.

(5) De aanspraak op de prijs of vervanging van de prijs kan niet overgedragen worden.

(6) Klachten, die betrekking hebben op de uitvoering van de loterij/prijsvraag, moeten onder vermelding van de loterij/prijsvraag binnen 14 dagen na het bekend worden van de reden schriftelijk aan de Kitzbüheler Alpen gericht worden. Telefonisch meegedeelde klachten of klachten die te laat aankomen, worden niet in behandeling genomen.


§ 5 Voortijdige beëindiging van de loterij/prijsvraag

De Kitzbüheler Alpen behouden zich het recht voor, de loterij/prijsvraag op ieder tijdstip zonder vooraankondiging of vermelding van redenen af te breken of te beëindigen. Van deze mogelijkheden maken de Kitzbüheler Alpen vooral dan gebruik, wanneer door technische redenen (bv. virussen in het computer systeem, manipulatie of fouten in de hard- en/of software) of andere wettelijke redenen, uitvoering van het spel volgens de regels niet gegarandeerd kan worden. Indien zo´n beëindiging veroorzaakt wordt door het gedrag van een deelnemer, kunnen de Kitzbüheler Alpen de ontstane schade verhalen op deze persoon.


§ 6 Bescherming persoonsgegevens

(1) Om aan een loterij/prijsvraag te kunnen deelnemen, is het noodzakelijk, zich te laten registreren. Een aanspraak op registratie bestaat niet. Door de registratie verklaart de deelnemer uitdrukkelijk het er mee eens te zijn, dat het Kitzbüheler Alpen platform de daarvoor benodigde gegevens voor de duur van de loterij/prijsvraag opslaat en aan de samenwerkingspartner doorgeeft die belast is met de prijsuitreiking, die deze persoonsgegevens tevens voor de duur van de loterij/prijsvraag mag opslaan. Het staat de deelnemer altijd vrij, om in een email aan info@kitzalps.com deze toestemming tot gegevensopslag in te trekken en zich daarmee terug te trekken van deelname.

(2) De Kitzbüheler Alpen verplichten zich tot inachtneming van de wettelijke regels op de bescherming persoonsgegevens. In deze samenhang wordt uitdrukkelijk verwezen naar de algemene privacyverklaring: PRIVACY VERKLARING


§ 7 Aansprakelijkheid

(1) De Kitzbüheler Alpen zijn met overhandiging van de prijs van alle verplichtingen bevrijd, in zoverre dit, zover dit uit deze regels volgt, niet al op een vroeger tijdstip gebeurt.

(2) De Kitzbüheler Alpen zijn niet verantwoordelijk voor eventuele zaakschade en/of rechtelijke tekortkomingen aan de door de samenwerkingspartners gesponsorde prijzen.

(3) De Kitzbüheler Alpen zijn niet aansprakelijk voor het faillisement van een samenwerkingspartner, net zo min als voor de zich hierdoor voor de uitvoering en afwikkeling van de loterij/prijsvraag ontstane gevolgen.

(4) De Kitzbüheler Alpen zijn alleen verantwoordelijk voor schade, die ontstaat doordat de Kitzbüheler Alpen of een van zijn uitvoeringsassistenten opzettelijk of grof nalatig geweest is of door de schending van zijn hoofdplichten veroorzaakt worden. Dit geldt niet voor schades aan leven, lichaam en/of gezondheid.
Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking geldt in het bijzonder voor schades, door fouten, uitstel of onderbreking in de doorgifte van gegevens, o.a. bij storingen in technische installaties of services, onjuiste inhouden, verlies of wissen van gegevens, virussen.

(5) Bij reisprijzen zijn de Kitzbüheler Alpen niet aansprakelijk voor de gevolgen door een terechte wijziging van het reisaanbod of door de onderbouwde afzegging van de reis door de reisorganisator. De mogelijkheid tot uitbetaling van de waarde van de reis is uitgesloten.


§ 8 Andere bepalingen

(1) De gerechtelijke weg is uitgesloten.

(2) Uitsluitend het recht van de Republiek Oostenrijk is geldig.

(3) Mocht een van deze bepalingen ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige deelnemingsvoorwaarden hierdoor onaangetast.

(4) Deze deelnemingsvoorwaarden kunnen altijd door de Kitzbüheler Alpen, zonder speciale kennisgeving, gewijzigd worden.

14°

Even geduld

Informatie wordt geladen…

Even geduld

Informatie wordt geladen…