Vakantie in

Kies de gewenste Vakantiebestemming

Kitzbühel

Wilder Kaiser

Kies uw dag van aankomst

Kies uw dag van vertrek

 • 1 nacht

 • 2 nachten

 • 3 nachten

 • 4 nachten

 • 5 nachten

 • 6 nachten

 • 7 nachten

 • 8 nachten

 • 9 nachten

 • 10 nachten

 • 11 nachten

 • 12 nachten

 • 13 nachten

 • 14 nachten

Kies de gewenste Kamers / Appartementen

eenpersoonskamer
2-persoonskamer
familie & meer
Auswahl übernehmen

Dag

Zoeken

Privacy verklaring voor de Kitzbüheler Alpen nieuwsbrief

Wettelijke regelingen voor de nieuwsbrief abonnees van de Kitzbüheler Alpen

Wettelijke regelingen voor de nieuwsbrief abonnees van de Kitzbüheler Alpen

Nieuwsbrief aanvraag Kitzbüheler Alpen:
Gebruiksvoorwaarden – privacy – algemene bedrijfsvoorwaarden (AGB)

1.) Preambule
a) De Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH (verder aangeduid met exploitant) onderhoudt een internetplatform in het kader van de website www.kitzalps.com, daarnaast ook alle bijbehorende sub-sites danwel lokale sites van de tourismusverbanden. b) Door exploitant wordt in het kader van dit platform vrijwillig, vrijblijvend, gratis en zonder enige garantie onder andere de service “nieuwsbrief” aangeboden. c) Vereiste voor het gebruik van deze dienst is de registratie van de user bij diverse internet-campagnes danwel op zogenaamde “landingpages”. Met deze registratie of met het gebruik van de interactieve dienst worden de hier genoemde gebruiksvoorwaarden / algemene bedrijfsvoorwaarden (verder aangeduid met het verkorte: AGB) door de user uitdrukkelijk als verbindend geaccepteerd. d) Het beschikbaar stellen van de dienst “nieuwsbrief” gebeurt geheel vrijblijvend door de exploitant en haar partner-tourismusverbanden in de Kitzbüheler Alpen. Ze heeft steeds het recht “nieuwsbrief” zonder enige voor-aankondiging en zonder opgave van redenen, meteen geheel of gedeeltelijk te veranderen, aan te vullen, te beëindigen en zonder aankondiging alle opgeslagen usergegevens en –informatie ook voorgoed deels of geheel te wissen. Eventueel hier uit resulterende eisen tot schadevergoeding van users tegenover exploitant, van welke aard ook, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

b) Uitsluiting van aansprakelijkheid en waarborg
a) Tussen exploitant en users wordt uitdrukkelijk afgesproken, dat exploitant van iedere aansprakelijkheid wordt uitgesloten.
b) Exploitant is met name niet aansprakelijk voor de aanwezigheid, stiptheid, juistheid, nauwkeurigheid, duurzame of tijdelijke opslag of openbaring van de door de users beschikbaar gestelde gegevens en informatie of voor de betrouwbaarheid van de diensten.
c) Exploitant neemt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, van welke soort dan ook, die een user of een derde door het gebruik van haar diensten, van wie dan ook, lijden en de user stemt ook uitdrukkelijk met een complete uitsluiting van aansprakelijkheid van exploitant in; in het bijzonder ook voor eventuele vermogensschade, bij wie dan ook, vooral indien er sprake is van een gebruik van de diensten van exploitant die in strijd is, eventueel door andere of bij andere users, ontstaan.
d) Door exploitant wordt geen enkele waarborg gegeven in samenhang met „nieuwsbrief“ en geen enkele toezegging gedaan of garantie of andere toezeggingen van welke soort dan ook, in deze samenhang gegeven.
e) Exploitant is niet aansprakelijk voor de juistheid en de inhoud van door users medegedeelde informatie in de aanmeldings- of profielgegevens van de users.
f) Exploitant is tevens uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor economische, lichamelijke of immateriële schade, die ontstaan door het gebruik van dit networking- en communicatie platform.
g) Exploitant is vooral niet aansprakelijk voor het door onbevoegde derden verkrijgen van usergegevens (in het bijzonder door onbevoegde toegang door „hackers“ op de databank of door kwaadaardige software).
h) Exploitant is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, die door de verdere verspreiding van, in het bijzonder, de toegangsgegevens van users door derden ontstaan, vooral indien de user deze gegevens zelf voor een derde toegankelijk heeft gemaakt.

2.) Bescherming van persoonsgegevens
a) Exploitant zal persoonsgebonden gegevens van de user alleen met toestemming van de user en in het kader van de technische vereisten van het platform opslaan, bewaren, ver- of bewerken. De user verklaart dat hij/zij het er mee eens is, dat zijn persoonsgebonden gegevens op de servers van exploitant en de tourismusverband-partners in de Kitzbüheler Alpen opgeslagen en zover technisch vereist, verwerkt worden.
b) De persoonsgebonden gegevens van de user worden zoals vereist door de wet op bescherming van de persoongegevens streng vertrouwelijk behandelt. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven.
c) Exploitant zal zonder voorafgaande toestemming van gebruiker, tegenover derden geen gegevens verstrekken over zijn persoon of gegevens, behalve indien dit op basis van wettelijke verplichtingen of op basis van de gebruiksvoorwaarden geplanned is; daarnaast indien exploitant deze handelswijze vanuit zwaarwegende redenen noodzakelijk acht, om rechten of eigendom van exploitant te verdedigen oft e beschermen of de interesses van andere users te beschermen.
3.) Gebruik maken van de diensten van derden
a) Exploitant heeft het recht om derden, vooral bij de oplevering, onderhoud en verzorging van delen of het hele scale van diensten in het kader van het internetplatform en in het bijzonder van “nieuwsbrief”, in te schakelen.
b) De bescherming van de persoonsgegevens blijft hierbij onaangetast.

4.) Electronische aanvallen (Hacker, Crawler, etc.)
a) Electronische aanvallen van elke soort op het platform / de databank / het netwerk of alle in verband daarmee staande gegevens van Exploitant of de gegevens van afzonderlijke gebruikers zijn ten strengste verboden. Iedere electronische aanval leidt tot onmiddelijke uitsluiting van de user en wordt in ieder geval civiel- en strafrechtelijk vervolgd.

5.) Bescherming van persoonsgegevens – toestemming nieuwsbrief-abo door user:
Ik verklaar nadrukkelijk dat ik het ermee eens ben, dat mijn bovengenoemde gegevens (voornaam, achternaam, email-adres) door de Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH en haar partner-tourismusverbanden in de Kitzbüheler Alpen gebruikt worden voor e-marketing doeleinden. Ik verklaar nadrukkelijk dat ik het ermee eens ben, dat mijn bovengenoemde gegevens vooral ook voor commerciële doeleinden (zoals marktonderzoek, toesturen van informatie door partner-tourismusverbanden) gebruikt worden. Ik verklaar ook nadrukkelijk dat ik het eens ben dat mijn gegevens aan derde ondernemingen doorgegeven worden. Ik neem ook ter kennisgeving aan, dat ik op elk tijdstip de toestemming tot het gebruik van mijn gegevens per email onder unter info@kitzalps.com, per fax of telefoon onder +43 57507 en per post onder Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH, Dorfstraße 11, A-6365 Kirchberg in Tirol kan intrekken.

Hiermee verklaar ik, dat ik meerderjarig en tot afgifte van deze toestemmingsverklaring berechtigd ben. Ik heb de bovenstaande informatie over het gebruik van mijn gegevens volledig gelezen en begrepen.

Even geduld

Informatie wordt geladen…